Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Odsłon : 781798
Plan pracy Szkolnego Ko?a Caritas 2009/2010 PDF Drukuj
W naszej szkole dzia?a Szkolne Ko?o Caritas poni?ej plan pracy, Program oraz zdj?cia.


 

Has?o programu pt. ,,Dzieci ? dzieciom?

 

Priorytet - ,,Nasi bliscy, nasze dzieje i nasza pami???

 

1. Cel nadrz?dny:

* przygotowanie uczniów do konstruktywnego udzia?u w ?yciu spo?ecznym oraz do aktywnego reagowania na potrzeby spo?eczne.

 

2. Cele szczegó?owe:

* niesienie pomocy wszystkim potrzebuj?cym

* rozpoznawanie konkretnych problemów w najbli?szym otoczeniu

* przygotowanie do bycia po?ytecznym cz?onkiem spo?ecze?stwa

* przygotowanie do bycia cz?owiekiem, którego najwa?niejszymi cechami s?: dobro?, poczucie odpowiedzialno?ci, wspó?czucie wobec cierpienia, pracowito??

 

IDEE SZKOLNEGO WOLONTARIATU

1. Formacja m?odego cz?owieka w kierunku uniwersalnym warto?ci moralnych, poprzez wychowywanie i uspo?ecznianie.

2. Wzbogacanie i urozmaicanie wychowawczej roli szko?y.

3. Wspieranie rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym.

4. Propagowanie autentycznego przyk?adu wiary chrze?cija?skiej.

 

ZALETY PROGRAMU

1. Motywuje i aktywizuje uczniów do pracy nad sob?.

2. Kszta?tuje pozytywne postawy wobec siebie i innych.

3. Pobudza do rozwijania w?asnych umiej?tno?ci i zdolno?ci.

4. Przygotowuje do podejmowania w?a?ciwych wyborów.

5. Przyczynia si? do integralnego rozwoju dziecka.

 

 

 

Program Szkolnego Ko?a Caritas

 

 

 1. Spotkanie organizacyjne z uczniami - przypomnienie regulaminu i bezpiecze?stwa pracy pomocnika wolontariusza oraz zaplanowanie dzia?a? na ca?y rok szkolny.
 2. Spotkanie organizacyjne z dzie?mi niepe?nosprawnymi i ich rodzicami w celu przedstawienia naszego programu w roku szkolnym 2009/2010.
 3. Poznajemy ?ycie i zas?ugi ks. W?adys?awa Demskiego .
 4. Wycieczka regionalna Sztum- Postolin - Nowa Wie? - Straszewo pt. - Poznajemy ciekawe okolice i ciekawych ludzi dzia?aj?cych na naszym terenie.
 5. Warsztaty dla wolontariuszy w SOW w U?nicach z noclegiem .
 6. Zbiórka s?odyczy dla dzieci ze SOW w U?nicach i przekazanie paczek przez naszych wolontariuszy na spotkaniu wigilijnym w U?nicach.
 7. Wigilijne spotkanie integracyjne w le?niczówce w Karolewie z le?niczym (dokarmianie zwierz?t, prelekcja przy pa?niku , wspólne kol?dowanie).
 8. Zbiórka odzie?y dla naszych dzieci .
 9. Zbiórka s?odyczy i spotkanie wielkanocne z dzie?mi ze SOW w naszej szkole(w ramach godziny lekcyjnej w klasie nr 10)
 10. Udzia? pomocników wolontariuszy w Festiwalu dzieci niepe?nosprawnych pt. -?piewaj sercem -(zorganizowanie publiczno?ci z zainteresowanych uczniów naszej szko?y )
 11. Nadanie imienia ks. W?adys?awa Demskiego Szkolnemu Ko?u Caritas podczas uroczysto?ci w Straszewie z okazji obchodów jego m?cze?skiej ?mierci ( dwudniowy wyjazd pomocników wolontariatu do SP w Straszewie).
 12. Podzi?kowanie sponsorom wspieraj?cym dzia?alno?? SKC (zaproszenie dzieci ze SOW w U?nicach i SP w Straszewie do naszej szko?y na uroczysto?? z okazji 55 - lecia szko?y).
 13. Udzia? pomocników wolontariuszy w zawodach dzieci niepe?nosprawnych.
 14. Wzajemna pomoc w odrabianiu lekcji ? wspó?praca ze ?wietlic? opieku?cz? i terapeutyczn? w naszej szkole.